Bài thuyết pháp “Phật Pháp Vấn Đáp 16” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 23/09/2012, tại Đạo Tràng Atsugi (Nhật Bản)

Download MP3

Đánh giá