Bài thuyết pháp “Phật Pháp Vấn Đáp 18” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 05/05/2013, trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 28 tại tu viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Đánh giá