Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 37. Thuyết giảng tại chùa Phổ Chiếu (Perth, Australia), ngày 09/04/2017 (13/03/Đinh Dậu)

Download MP3

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 37 – Thích Phước Tiến
4.8 (95%) 4 vote[s]