Bài pháp thoại Quả Lành Thiên Chủ do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Đức, ngày 18.8.2018