Pháp thoại Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 09: Giới Không Ngồi Giường Cao, Rộng Lớn do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 17/07/2018

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 09: Giới Không Ngồi Giường Cao, Rộng Lớn – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá