Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa

12690

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa 

Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Dịch: Vạn Phật Thánh Thành
Diễn đọc: Huy Hồ, Chiếu Thành, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Kim Phượng, Nam Trung


Duyên Khởi Pháp Hội Giảng Kinh

Duyên Khởi Pháp Hội Giảng Kinh - Tiếp Theo

Phẩm 01-Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi 1

Phẩm 01-Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi 2

Phẩm 01-Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi 3

Phẩm 01-Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi 4

Phẩm 01-Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi 5

Phẩm 01-Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi 6

Phẩm 01-Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi 7

Phẩm 01-Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi 8

Phẩm 01-Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi 9

Phẩm 01-Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi 10

Phẩm 01-Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi 11

Phẩm 01-Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi 12

Phẩm 01-Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi 13

Phẩm 01-Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi 14

Phẩm 02-Phân Thân Tập Hội

Phẩm02-Phân Thân Tập Hội - Tiếp Theo

Phẩm 03-Quán Chúng Sinh Nghiệp Duyên 1

Phẩm 03-Quán Chúng Sinh Nghiệp Duyên 2

Phẩm 03-Quán Chúng Sinh Nghiệp Duyên 3

Phẩm 03-Quán Chúng Sinh Nghiệp Duyên 4

Phẩm 04-Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh ở Cõi Diêm Phù 1

Phẩm 04-Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh ở Cõi Diêm Phù 2

Phẩm 04-Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh ở Cõi Diêm Phù 3

Phẩm 04-Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh ở Cõi Diêm Phù 4

Phẩm 04-Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh ở Cõi Diêm Phù 5

Phẩm 05-Danh Hiệu Của Địa Ngục

Phẩm 05-Danh Hiệu Của Địa Ngục - Tiếp Theo

Phẩm 06-Như Lai Tán Thán 1

Phẩm 06-Như Lai Tán Thán 2

Phẩm 06-Như Lai Tán Thán 3

Phẩm 06-Như Lai Tán Thán 4

Phẩm 06-Như Lai Tán Thán 5

Phẩm 07-Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất

Phẩm 07-Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất - Tiếp Theo

Phẩm 08-Các Vua Diêm La Và Quyến Thuộc Khen Ngợi 1

Phẩm 08-Các Vua Diêm La Và Quyến Thuộc Khen Ngợi 2

Phẩm 08-Các Vua Diêm La Và Quyến Thuộc Khen Ngợi 3

Phẩm 09-Xưng Danh Hiệu Chư Phật

Phẩm 10-Nhân Duyên Và So Sánh Công Đức Bố Thí

Phẩm 10-Nhân Duyên Và So Sánh Công Đức Bố Thí - Tiếp Theo

Phẩm 11-Địa Thần Hộ Pháp

Phẩm 11-Địa Thần Hộ Pháp - Tiếp Theo

Phẩm 12-Thấy Nghe Đều Được Lợi Ích 1

Phẩm 12-Thấy Nghe Đều Được Lợi Ích 2

Phẩm 12-Thấy Nghe Đều Được Lợi Ích 3

Phẩm 12-Thấy Nghe Đều Được Lợi Ích 4

Phẩm 13-Chúc Lụy Nhân Thiên

Phẩm 13-Chúc Lụy Nhân Thiên 1

Phẩm 13-Chúc Lụy Nhân Thiên 2

Sơ Lược Tiểu Sử Hòa Thượng Tuyên Hóa - Hết