Kinh Trường Bộ MP3 – HT Thích Minh Châu

35633

Kinh Trường Bộ – HT Thích Minh Châu

Nguyên tác: Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam.
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Nhà xuất bản: Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam.
Diễn đọc: Huy Hồ.


Tập Một-1-Kinh Phạm Võng 1

Tập Một-2-Kinh Phạm Võng 2

Tập Một-3-Kinh Phạm Võng 3

Tập Một-4-Kinh Phạm Võng 4

Tập Một-5-Kinh Phạm Võng 5

Tập Một-6-Kinh Sa Môn Quả 1

Tập Một-7-Kinh Sa Môn Quả 2

Tập Một-8-Kinh Sa Môn Quả 3

Tập Một-9-Kinh Sa Môn Quả 4

Tập Một-10-Kinh Ambattha

Tập Một-11-Kinh Ambattha-tiếp theo

Tập Một-12-Kinh Sonadanda

Tập Một-13-Kinh Sonadanda-tiếp theo

Tập Một-14-Kinh Kutadanta

Tập Một-15-Kinh Kutadanta-tiếp theo

Tập Một-16-Kinh Mahali

Tập Một-17-Kinh Kassapa

Tập Một-18-Kinh Kassapa-tiếp theo

Tập Một-19-Kinh Potthapada

Tập Một-20-Kinh Potthapada-tiếp theo

Tập Một-21-Kinh Subha

Tập Một-22-Kinh Kevaddha

Tập Một-23-Kinh Lohicca

Tập Một-24-Kinh Tevijja

Tập Một-25-Kinh Tevijja-tiếp theo

Tập Một-26-Kinh Đại Bổn 1

Tập Một-27-Kinh Đại Bổn 2

Tập Một-28-Kinh Đại Bổn 3

Tập Một-29-Kinh Đại Bổn 4

Tập Một-30-Kinh Đại Duyên

Tập Một-31-Kinh Đại Duyên-tiếp theo

Tập Một-32-Kinh Đại Bát Niết Bàn-Hết tập 1

Tập Hai-1-Kinh Đại Thiện Kiến Vương

Tập Hai-2-Kinh Đại Thiện Kiến Vương-tiếp theo

Tập Hai-3-Kinh Xà Ni Xa

Tập Hai-4-Kinh Đại Điển Tôn

Tập Hai-5-Kinh Đại Điển Tôn-tiếp theo

Tập Hai-6-Kinh Đại Hồi

Tập Hai-7-Kinh Đế Thích Sở Vấn

Tập Hai-8-Kinh Đế Thích Sở Vấn-tiếp theo

Tập Hai-9-Kinh Đại Niệm Xứ

Tập Hai-10-Kinh Đại Niệm Xứ-tiếp theo

Tập Hai-11-Kinh Tệ Túc 1

Tập Hai-12-Kinh Tệ Túc 2

Tập Hai-13-Kinh Tệ Túc 3

Tập Hai-14-Kinh Ba Lê

Tập Hai-15-Kinh Ba Lê-tiếp theo

Tập Hai-16-Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hống

Tập Hai-17-Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hống-tiếp theo

Tập Hai-18-Kinh Chuyển Luân Thánh Vương

Tập Hai-19-Kinh Chuyển Luân Thánh Vương-tiếp theo

Tập Hai-20-Kinh Khởi Thế Nhân Bổn

Tập Hai-21-Kinh Tự Hoan Hỷ

Tập Hai-22-Kinh Thanh Tịnh

Tập Hai-23-Kinh Thanh Tịnh-tiếp theo

Tập Hai-24-Kinh Tướng

Tập Hai-25-Kinh Tướng-tiếp theo

Tập Hai-26-Kinh Giáo Tho Thi Ca La Viết

Tập Hai-27-Kinh Giáo Tho Thi Ca La Viết-tiếp theo

Tập Hai-28-Kinh Phúng Tụng 1

Tập Hai-29-Kinh Phúng Tụng 2

Tập Hai-30-Kinh Phúng Tụng 3

Tập Hai-31-Kinh Phúng Tụng 4

Tập Hai-32-Kinh Thập Thượng-Hết