Kinh Vô Lượng Thọ

Tác giả: Pháp Sư Khang Tăng Khải (Hán dịch)
Trình bày: Huy Hồ, Kim Phượng