Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa – HT Thích Trí Tịnh

4729

Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa – HT Thích Trí Tịnh

Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
(Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng. Cố TT Thích Minh Huệ ghi)
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Trần Vũ, Nam Trung, Ngọc Châu


Tập Một-1-Duyên khởi

Tập Một-2-Phẩm Tựa

Tập Một-3-Phẩm Tựa tiếp theo

Tập Một-4-Phẩm Phương Tiện

Tập Một-5-Phẩm Phương Tiện tiếp theo

Tập Một-6-Phẩm Phương Tiện tiếp theo

Tập Một-7-Phẩm Phương Tiện tiếp theo

Tập Một-8-Phẩm Phương Tiện tiếp theo

Tập Một-9-Phẩm Thí Dụ

Tập Một-10-Phẩm Thí Dụ tiếp theo

Tập Một-11-Phẩm Thí Dụ tiếp theo

Tập Một-12-Phẩm Thí Dụ tiếp theo

Tập Một-13-Phẩm Thí Dụ tiếp theo

Tập Một-14-Phẩm Tín Giải

Tập Một-15-Phẩm Tín Giải tiếp theo

Tập Một-16-Phẩm Tín Giải tiếp theo (Hết tập 1)

Tập Hai-1-Phẩm DượcThảo Dụ

Tập Hai-2-Phẩm DượcThảo Dụ tiếp theo

Tập Hai-3-Phẩm Thọ Ký

Tập Hai-4-Phẩm Hóa Thành Dụ

Tập Hai-5-Phẩm Hóa Thành Dụ tiếp theo

Tập Hai-6-Phẩm Hóa Thành Dụ tiếp theo

Tập Hai-7-Phẩm Hóa Thành Dụ tiếp theo

Tập Hai-8-Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký

Tập Hai-9-Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký tiếp theo

Tập Hai-10-Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký

Tập Hai-11-Phẩm Pháp Sư

Tập Hai-12-Phẩm Pháp Sư tiếp theo

Tập Hai-13-Phẩm Hiện Bảo Tháp

Tập Hai-14-Phẩm Hiện Bảo Tháp tiếp theo

Tập Hai-15-Phẩm Hiện Bảo Tháp tiếp theo

Tập Hai-16-Phẩm Đề Bà Đạt Đa

Tập Hai-17-Phẩm Trì

Tập Hai-18-Phẩm An Lạc Hạnh

Tập Hai-19-Phẩm An Lạc Hạnh tiếp theo (Hết tập 2)

Tập Ba-1-Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất

Tập Ba-2-Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất tiếp theo

Tập Ba-3-Phẩm Như Lai Thọ Lượng

Tập Ba-4-Phẩm Như Lai Thọ Lượng tiếp theo

Tập Ba-5-Phẩm Phân Biệt Công Đức

Tập Ba-6-Phẩm Phân Biệt Công Đức tiếp theo

Tập Ba-7-Phẩm Tùy Hỷ Công Đức

Tập Ba-8-Phẩm Pháp Sư Công Đức

Tập Ba-9-Phẩm Thường Bất Kinh Bồ Tát

Tập Ba-10-Phẩm Như Lai Thần Lực

Tập Ba-11-Phẩm Chúc Lụy

Tập Ba-12-Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự

Tập Ba-13-Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự tiếp theo

Tập Ba-14-Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Tập Ba-15-Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn tiếp theo

Tập Ba-16-Phẩm Đà La Ni

Tập Ba-17-Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự

Tập Ba-18-Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát

Tập Ba-19-Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát tiếp theo (Hết tập 3)