Di Giáo Tâm Kinh

3366

Di Giáo Tam Kinh

Nguyên Tác: Thích Trí Húc
Biên dịch: Thích Thiện Huệ
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng