Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

2215

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chính Tiến.
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Ngọc Mỹ, Nguyễn Đông, Thanh Thuyết