Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Mai Thọ Truyền

Tác giả: Mai Thọ Truyền
Trình bày: Tâm Từ