Kinh Tăng Chi Bộ – HT Thích Minh Châu

12557

Kinh Tăng Chi Bộ – HT Thích Minh Châu

Nguyên tác: Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam.
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Nhà xuất bản: Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam.
Diễn đọc: Tuyết Mai, Thùy Anh, Ngọc Mỹ.


Tập Một-1-Chương 1-Một Pháp-Phẩm 01-08

Tập Một-2-Chương 1-Một Pháp-Phẩm 9-14

Tập Một-3-Chương 1-Một Pháp-Phẩm 15-19

Tập Một-4-Chương 1-Một Pháp-Phẩm 20-21

Tập Một-5-Chương 2-Hai Pháp-Phẩm Hình Phạt-Tranh Luận

Tập Một-6-Chương 2-Hai Pháp-Phẩm Người Ngu-Tâm Thăng Bằng

Tập Một-7-Chương 2-Hai Pháp-Phẩm Hội Chứng-Tướng

Tập Một-8-Chương 2-Hai Pháp-Phẩm Các Pháp-Phẩm Mười Bảy

Tập Một-9-Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Người Ngu-Người Đóng Xe

Tập Một-10-Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Người

Tập Một-11-Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Sứ Giả Của Trời

Tập Một-12-Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Nhỏ-Các Bà La Môn

Tập Một-13-Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Các Bà La Môn-tiếp theo

Tập Một-14-Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Lớn 1

Tập Một-15-Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Lớn 2

Tập Một-16-Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Lớn 3

Tập Một-17-Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Ananda

Tập Một-18-Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Sa Môn

Tập Một-19-Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Hạt Muối

Tập Một-20-Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Hạt Muối-tiếp theo

Tập Một-21-Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Chánh Giác

Tập Một-22-Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Đọa Xứ

Tập Một-23-Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Kusinara

Tập Một-24-Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Kẻ Chiến Sĩ

Tập Một-25-Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Cát Tường-Lõa Thể

Tập Một-26-Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Bhandagama

Tập Một-27-Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Uruvela

Tập Một-28-Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Bánh Xe

Tập Một-29-Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Rohitassa

Tập Một-30-Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Nguồn Sanh Phước

Tập Một-31-Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Nghiệp Công Đức

Tập Một-32-Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Không Hý Luận

Tập Một-33-Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Không Có Rung Động

Tập Một-34-Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Asura-Hết tập 01

Tập Hai-1-Phẩm mây mưa

Tập Hai-2-Phẩm Kesi

Tập Hai-3-Phẩm sợ hãi

Tập Hai-4-Phẩm loài người-phẩm ánh sáng-phẩm các căn

Tập Hai-5-Phẩm đạo hạnh

Tập Hai-6-Phẩm tư tâm sở

Tập Hai-7-Phẩm chiến sĩ

Tập Hai-8-Phẩm chiến sĩ-tiếp theo

Tập Hai-9-Đại phẩm 1

Tập Hai-10-Đại phẩm 2

Tập Hai-11-Đại phẩm 3

Tập Hai-12-Phẩm bậc chân nhân

Tập Hai-13-Phẩm ô uế

Tập Hai-14-Phẩm diệu hạnh-Phẩm nghiệp

Tập Hai-15-Phẩm sợ hãi phạm tội

Tập Hai-16-Phẩm thắng trí-Phẩm nghiệp đạo-Phẩm thẩm

Tập Hai-17-Chương 5-Phẩm 1-2

Tập Hai-18-Chương 5-Phẩm Năm phần

Tập Hai-19-Chương 5-Phẩm Sumana

Tập Hai-20-Chương 5-Phẩm vua Munda

Tập Hai-21-Chương 5-Phẩm Triền Cái-Phẩm Tưởng

Tập Hai-22-Chương 5-Phẩm chiến sĩ

Tập Hai-23-Chương 5-Phẩm chiến sĩ-tiếp theo

Tập Hai-24-Chương 5-Phẩm trưởng lão-Phẩm Kakudha

Tập Hai-25-Chương 5-Phẩm an ổn trú-Phẩm Andhakavinda

Tập Hai-26-Chương 5-Phẩm 13

Tập Hai-27-Chương 5-Phẩm 14

Tập Hai-28-Chương 5-Phẩm 14-tiếp theo

Tập Hai-29-Chương 5-Phẩm Tikandaki

Tập Hai-30-Chương 5-Phẩm diệu pháp

Tập Hai-31-Chương 5-Phẩm 17-18-19

Tập Hai-32-Chương 5-Phẩm 20-Phẩm Balamon

Tập Hai-33-Chương 5-Phẩm Balamon (tiếp theo)-Phẩm Kimbila

Tập Hai-34-Chương 5-Phẩm Mắng Nhiếc-Phẩm Du hành dài

Tập Hai-35-Chương 5-Phẩm Trú tại chỗ-Phẩm ác hành

Tập Hai-36-Chương 5-Phẩm 26-Cụ túc giới-Hết tập 02

Tập Ba-1-Chương Sáu Pháp-Phẩm 1-2

Tập Ba-2-Chương Sáu Pháp-Phẩm 2

Tập Ba-3-Chương Sáu Pháp-Phẩm 3

Tập Ba-4-Sáu Pháp-Phẩm Chư thiên

Tập Ba-5-Pháp-Phẩm Dhammika

Tập Ba-6-Pháp-Phẩm Dhammika-tiếp theo

Tập Ba-7-Đại Phẩm 1

Tập Ba-8-Đại Phẩm 2

Tập Ba-9-Đại Phẩm 3

Tập Ba-10-Phẩm 7-8

Tập Ba-11-Phẩm 9-10-11-12

Tập Ba-12-Bảy Pháp-Phẩm 1-2

Tập Ba-13-Bảy Pháp-Phẩm 3

Tập Ba-14-Bảy Pháp-Phẩm 4

Tập Ba-15-Bảy Pháp-Phẩm Đại tế đàn

Tập Ba-16-Bảy Pháp-Phẩm Đại tế đàn-tiếp theo

Tập Ba-17-Bảy Pháp-Phẩm Không tuyên bố 1

Tập Ba-18-Bảy Pháp-Phẩm Không tuyên bố 2

Tập Ba-19-Bay Pháp Phẩm Không tuyên bố 3

Tập Ba-20-Bảy Pháp-Đại Phẩm 1

Tập Ba-21-Bảy Pháp-Đại Phẩm 2

Tập Ba-22-Bảy Pháp-Đại Phẩm 3

Tập Ba-23-Bảy Pháp-Phẩm Về Luật

Tập Ba-24-Chương Tám Pháp-Phẩm Từ

Tập Ba-25-Chương Tám Pháp-Phẩm Lớn 1

Tập Ba-26-Chương Tám Pháp-Phẩm Lớn 2

Tập Ba-27-Chương Tám Pháp-Phẩm Lớn 3

Tập Ba-28-Chương Tám Pháp-Phẩm Gia Chủ

Tập Ba-29-Chương Tám Pháp-Phẩm Gia Chủ-tiếp theo

Tập Ba-30-Chương Tám Pháp-Phẩm Bố thí

Tập Ba-31-Chương Tám Pháp-Phẩm Trai giới

Tập Ba-32-Chương Tám Pháp-Phẩm Trai giới-tiếp theo

Tập Ba-33-Chương Tám Pháp-Phẩm Gotami

Tập Ba-34-Chương Tám Pháp-Phẩm Đất Rung Động

Tập Ba-35-Chương Tám Pháp-Phẩm Đất Rung Động-tiếp theo-Hết tập 3

Tập Bốn-1-Chương Tám Pháp-Phẩm Song Đôi

Tập Bốn-2-Chương Tám Pháp-Phẩm Song Đôi-tiếp theo

Tập Bốn-3-Chương Tám Pháp-Phẩm Niệm và Phẩm Tham Ái

Tập Bốn-4-Chương Chín Pháp-Phẩm Chánh Giác

Tập Bốn-5-Chương Chín Pháp-Phẩm Chánh Giác-tiếp theo

Tập Bốn-6-Chương Chín Pháp-Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử

Tập Bốn-7-Chương Chín Pháp-Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử-tiếp theo

Tập Bốn-8-Chương Chín Pháp-Phẩm Chổ Cư Trú các Hữu Tình

Tập Bốn-9-Chương Chín Pháp-Phẩm Chổ Cư Trú các Hữu Tình-tiếp theo

Tập Bốn-10-Chương Chín Pháp-Phẩm Đại Phẩm 1

Tập Bốn-11-Chương Chín Pháp-Phẩm Đại Phẩm 2

Tập Bốn-12-Chương Chín Pháp-Phẩm Đại Phẩm 3

Tập Bốn-13-Chương Chín Pháp-Phẩm Pancala-An Ổn-Niệm Xứ

Tập Bốn-14-Chương Mười Pháp-Phẩm Lợi Ích

Tập Bốn-15-Chương Mười Pháp-Phẩm Hộ Trì

Tập Bốn-16-Chương Mười Pháp-Phẩm Hộ Trì-tiếp theo

Tập Bốn-17-Chương Mười Pháp-Phẩm Lớn 1

Tập Bốn-18-Chương Mười Pháp-Phẩm Lớn 2

Tập Bốn-19-Chương Mười Pháp-Phẩm Lớn 3

Tập Bốn-20-Chương Mười Pháp-Phẩm Upali va Ananda

Tập Bốn-21-Phẩm Mắng Nhiếc

Tập Bốn-22-Chương Mười Pháp-Phẩm Tâm Của Mình

Tập Bốn-23-Chương Mười Pháp-Phẩm Song Đôi

Tập Bốn-24-Chương Mười Pháp-Phẩm Ước Nguyện

Tập Bốn-25-Chương Mười Pháp-Phẩm Ước Nguyện-tiếp theo

Tập Bốn-26-Chương Mười Pháp-Phẩm Trưởng Lão

Tập Bốn-27-Chương Mười Pháp-Phẩm Trưởng Lão-tiếp theo

Tập Bốn-28-Chương Mười Pháp-Phẩm Nam Cư Sĩ 1

Tập Bốn-29-Chương Mười Pháp-Phẩm Nam Cư Sĩ 2

Tập Bốn-30-Chương Mười Pháp-Phẩm Nam Cư Sĩ 3

Tập Bốn-31-Chương Mười Pháp-Phẩm Sa Môn Tướng

Tập Bốn-32-Chương Mười Pháp-Phẩm Đi Xuống

Tập Bốn-33-Chương Mười Pháp-Phẩm Thanh Tịnh-Thiên Lương-Thánh Đạo-Người Janussoni

Tập Bốn-34-Chương Mười Pháp-Phẩm Janussoni-tiếp theo

Tập Bốn-35-Chương Mười Pháp-Phẩm Thiện Lương-Thành Đạo-Hạng Người-Thân Do Nghiệp Sanh

Tập Bốn-36-Chương Mười Pháp-Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh-Không Có Đầu Đề

Tập Bốn-37-Chương 11 Pháp-Phẩm Y Chỉ

Tập Bốn-38-Chương 11 Pháp-Phẩm Tùy Niệm

Tập Bốn-39-Chương 11 Pháp-Phẩm Tùy Niệm-tiếp theo

Tập Bốn-40-Chương 11 Pháp-Tổng Kết