Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Tác giả: Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Trình bày: Tâm Từ