Kinh Hiền Nhân – HT Thích Hành Trụ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Hành Trụ
Diễn đọc: Kim Phụng, Huy Hồ, Đức Uy, Văn Ngà