Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả

6024

Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả 

Hán dịch: đời Tống, Tam Tạng Cầu-na-bạt-đà-la
Việt Dịch: Thích Nhất Chân
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng