Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác

3166

Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác

Tác giả: Hạ Liên Cư hội tập
Dịch: HT Thích Minh Cảnh
Diễn đọc: Nguyễn Đông, Thùy Anh