Kinh Lăng Già – HT Thích Duy Lực

3673

Kinh Lăng Già – HT Thích Duy Lực

Hán dịch: Nhà Tống Pháp sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La.
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực.