Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa

17847

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa

Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Dịch: Vạn Phật Thánh Thành
Diễn đọc: Huy Hồ, Nam Trung, Tuấn Anh