Lược Giải Bổn Môn Pháp Hoa – HT Thích Trí Quảng

Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng.


  Sách nói khác:

 • Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa – HT Thích Trí Tịnh - Kinh Phật MP3
 • Lược Giải Kinh Pháp Hoa – Thích Trí Quảng - Kinh Phật MP3
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh - Kinh Phật MP3
 • Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh - Kinh Phật MP3
 • Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Tuyên Hóa - Kinh Phật MP3
 • Kinh Tăng Chi Bộ – HT Thích Minh Châu - Kinh Phật MP3
 • Lược Giải Kinh Pháp Hoa – HT Thích Huyền Vy - Kinh Phật MP3
 • Di Giáo Tâm Kinh - Kinh Phật MP3
 • Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa - Kinh Phật MP3
 • Kinh Trường Bộ MP3 – HT Thích Minh Châu - Kinh Phật MP3
 • Tịnh Độ Ngũ Kinh – HT Thích Hành Trụ - Kinh Phật MP3
 • Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả - Kinh Phật MP3
 • Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa - Kinh Phật MP3
 • Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Kinh Phật MP3
 • Kinh Vô Lượng Thọ - Kinh Phật MP3
 • Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân - Kinh Phật MP3
 • Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn – Nguyễn Minh Tiến - Kinh Phật MP3
 • Kinh Hiền Nhân – HT Thích Hành Trụ - Kinh Phật MP3
 • Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Tuyên Hóa - Kinh Phật MP3
 • Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác - Kinh Phật MP3