Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Tuyên Hóa

Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Dịch: Thích Minh Định
Diễn đọc: Huy Hồ, Tuấn Anh, Thanh Hồng, Ngọc Châu, Tâm Hiếu, Trần Vũ