Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa

Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Dịch: Vạn Phật Thánh Thành
Diễn đọc: Chiếu Thành, Thy Mai