Lời Tạ Từ Gửi Một Dòng Sông

Tác giả: Hoàng Phủ Ngọc Tường 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: An Đồng