Thực Đơn Mây Trắng

Tác giả: Hoàng Tố Mai

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Liên Xuyến