Bài pháp âm Sáng Cho Người Niềm Vui, Chiều Giúp Người Bớt Khổ được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Tịnh Thất Tịnh Quang (Đồng Nai) ngày 12/02/2017

Sáng Cho Người Niềm Vui, Chiều Giúp Người Bớt Khổ – Thích Thiện Tuệ
Đánh giá