Pháp thoại: Stress Và Vấn Nạn Tự Sát do Sư Cô Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Mùa Thu tại Thành phố Gwangju – Hàn Quốc, ngày 05-10-2017

Stress Và Vấn Nạn Tự Sát – Thích Nữ Hương Nhũ
Đánh giá