Bài pháp thoại Suối Nguồn Yêu Thương được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Từ Nguyên (Quận Tân Phú, HCM), ngày 22/08/2015

Đánh giá