Tái sinh và hồi hướng – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 09-12-2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2088,Tai-sinh-va-hoi-huong.tsph

Tái sinh và hồi hướng – Thích Nhật Từ
Đánh giá