Bài pháp thoại “Tam Pháp Ấn” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Đạo Tràng Phổ Hiền (Hoa Kỳ) ngày 14/11/2014

Download MP3

Đánh giá