Bài thuyết pháp Tám Pháp Thế Gian do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tu viện Huệ Quang ngày địa lễ phật đảng

Tám Pháp Thế Gian – Thích Thiện Thuận
Đánh giá