Bài pháp âm Thập Bát La Hán phần 2 được Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu

Đánh giá