Trang Chủ Danh mục Thích Như Điển

Danh mục: Thích Như Điển

Luận Chư Giáo Quyết Định Danh Nghĩa

Từ Thị Bồ Tát tạo, Tống Thí Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa

Tống Pháp Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học

Pháp Xưng Bồ Tát tạo Tống Pháp Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Bồ Đề Tư Lương

Long Thọ bổn, Tự Tại Tỳ Kheo thích, Tùy, Đạt Ma Cấp Đa dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Bản Nhân Minh Chánh Lý Môn

Đại Vực Long Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Bảo Hành Vương Chánh

Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Pháp Thỉnh Tân Đầu Lô

Lưu Tống Huệ Giản dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Bài Tán Dương Kiền Trùy Bằng Tiếng Phạn

Tống Pháp Hiền dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Bài Tán Thán Đức Kiết Tường Của Phật

Tịch Hữu Tôn Giả tạo Tống Thí Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Bài Tụng Bồ Tát Long Thụ Khuyến Giới Vương

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Bồ Tát Long Thụ Vì Vua Thiền-đà-ca Nói Kệ Pháp Trọng Yếu

Tống Cầu Na Bạt Ma dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Kệ Tụng Kinh Mật Tích Lực Sĩ Đại Quyền Thần Vương

Nguyên Quản Chủ Bát soạn. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Kệ Khuyến Phát Chư Vương

Long Thọ Bồ Tát soạn, Tống Tăng Già Bạt Ma dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Kệ Xưng Tán Bảy Vị Phật

Tống Pháp Thiên dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Năm Mươi Bài Tụng Pháp Thờ Thầy

Mã Minh Bồ Tát tập, Tống Nhựt Xưng đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

150 Bài Kệ Xưng Tán Phật

Ma Điệt Lý Chế Tra tạo, Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Bài mới