Bài giảng Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 23 – Tỳ Ni Đa Lưu Chi thuộc bộ Thiền Học Phật Giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng tại trường Cao Cấp Phật Học Vạn Hạnh, từ năm 1989 đến năm 1991

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 23 – Tỳ Ni Đa Lưu Chi – Thích Thanh Từ
Đánh giá