Bài giảng Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 34 – Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 5 – Tọa Thiền thuộc bộ Thiền Học Phật Giáo Việt Nam do HT Thanh Từ giảng tại trường Cao Cấp Phật Học Vạn Hạnh, từ năm 1989 đến năm 1991