Bài giảng Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 34 – Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 5 – Tọa Thiền thuộc bộ Thiền Học Phật Giáo Việt Nam do HT Thanh Từ giảng tại trường Cao Cấp Phật Học Vạn Hạnh, từ năm 1989 đến năm 1991

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 34 – Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 5 – Tọa Thiền – Thích Thanh Từ
Đánh giá