Thông điệp Bồ-tát Quảng Đức
TT. Thích Nhật Từ
(Giảng tại Chùa Quảng Đức, San Jose, 19/06/2005)

Đánh giá