Nhân quả là giáo lý căn bản của người Phật tử và cũng là giáo lý căn bản của Phật giáo, Nếu Phật giáo rời khỏi giáo lý căn bản này thì sẽ không còn cái gì gọi là Phật giáo. Đây chính là tinh hoa của Phật giáo.

Tìm Hiểu Lý Nhân Quả – Thích Phước Tiến

Download MP3