Bài pháp âm Tìm Quên do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Hải Ấn, Tp Nha Trang – Khánh Hoà trong khóa tu 1 ngày an lạc