Bài pháp thoại Tính Bình Đẳng Trong Đạo Phật do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Nam Dư Thượng (Hà Nội)

Tính Bình Đẳng Trong Đạo Phật – Thích Thiện Thuận
Đánh giá