Bài pháp thoại Tính Bình Đẳng Trong Đạo Phật do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Nam Dư Thượng (Hà Nội)

Đánh giá