Bài pháp thoại Tình Cha do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Mùa Hè tại chùa Bảo Quang (X. Cam Tân – H. Cam Lâm – T. Khánh Hòa), ngày 09/07/2017