Pháp âm “Tịnh Độ Tại Nhân Gian” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Vĩnh Minh Tự Viện (Lâm Đồng) ngày 10/03/2014 (10/02/Giáp Ngọ)

Download MP3

Đánh giá