Bài pháp âm Tình Pháp Lữ do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại tịnh xá Ngọc Chơn, Tây Ninh trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá