Trai đàn và ngoại cảm – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25-03-07.