Bài pháp âm “Trân Quý Sự Sống” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tịnh Xá Hương Thiền (Hoa Kỳ) ngày 29/11/2014

Download MP3

Đánh giá