Bài pháp thoại Triết Lý Kinh Lăng Già Phần 11 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt), ngày 01-10-2017

Triết Lý Kinh Lăng Già Phần 11 – Thích Huệ Đăng
Đánh giá