Bài pháp thoại Triết Lý Kinh Lăng Già Phần 8 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt), ngày 28-09-2017