Bài giảng Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 19 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt), ngày 09-01-2018