Pháp thoại Trước Khi Nói Làm Phải Quán Xét Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (X. Mỹ Hiệp – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 11/11/2017