Bài pháp thoại Tu Từng Hành Vi Cử Chỉ Trong Cuộc Sống do thầy Thích Minh Từ giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 80 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 16/07/2017 (23/06/Đinh Dậu)