Tương Trợ – Thầy Thích Pháp Hòa tại San Jose, CA (Sep. 24, 2011)

BÌNH LUẬN