Bài vấn đáp Tùy Nghiệp Thọ Sanh (vấn Đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu viện trúc lâm, Canada ngày 3/19/2013

Đánh giá